انجمن کامپیوتر

نسخه‌ی کامل: دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام

اگر بخواهیم از کاربر اطلاعاتی را دریافت کنیم، مثلا یک اسم یا یک مقدار خاص مثل توکن یک ربات، ب شکل زیر عمل می کنیم:

در قسمت متغیر ها متغیر زیر را تعریف کنید

کد php:
$command file_get_contents (data/$chat_id/Command.txt ); 


در بخش دکمه ها یک دکمه با عنوان مورد نظر خود مثلا "ساخت ربات" ایجاد کنید و پاسخی مانند زیر برای آن تعریف کنید

کد php:
if ($text == "ساخت ربات")
{
file_put_contents (data/chat_id/Command.txt "create");

sendmesage ($chat_id"لطفا توکن ربات خود را وارد کنید");حالا با شرط اینکه مقدار "create" بر روی متغیر command ذخیره شده است ورودی را از کاربر ب شکل زیر دریافت کنید (ورودی همان متنی است ک کاربر در ربات می فرستد) و بر روی متغیر دلخواه خود مثلا متغیر token ذخیره کنید

کد php:
if ($command == "create")
{
$token $text;

file_put_contents (data/chat_id/Command.txt "none");در انتهای ساختار فوق حتما مقدار متغیر command را از مقدار create ب مقدار دیگری مانند none تغیر دهید تا ربات این عمل را در ارسال های بعدی مجددا تکرار نکند.

بهترین کانال آموزش برنامه نویسی  ربات تلگرام: hbportalbot@