انجمن کامپیوتر
دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن کامپیوتر (http://forums.hbportal.ir)
+-- انجمن: آموزش های کاربردی (http://forums.hbportal.ir/forum-47.html)
+--- انجمن: شبکه های اجتماعی (http://forums.hbportal.ir/forum-97.html)
+---- انجمن: آموزش ربات تلگرام (http://forums.hbportal.ir/forum-59.html)
+---- موضوع: دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام (/thread-229.html)دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام - hamzeh - 2019/03/15

دریافت مقادیر از ورودی در ربات های تلگرام

اگر بخواهیم از کاربر اطلاعاتی را دریافت کنیم، مثلا یک اسم یا یک مقدار خاص مثل توکن یک ربات، ب شکل زیر عمل می کنیم:

در قسمت متغیر ها متغیر زیر را تعریف کنید

کد php:
$command file_get_contents (data/$chat_id/Command.txt ); 


در بخش دکمه ها یک دکمه با عنوان مورد نظر خود مثلا "ساخت ربات" ایجاد کنید و پاسخی مانند زیر برای آن تعریف کنید

کد php:
if ($text == "ساخت ربات")
{
file_put_contents (data/chat_id/Command.txt "create");

sendmesage ($chat_id"لطفا توکن ربات خود را وارد کنید");حالا با شرط اینکه مقدار "create" بر روی متغیر command ذخیره شده است ورودی را از کاربر ب شکل زیر دریافت کنید (ورودی همان متنی است ک کاربر در ربات می فرستد) و بر روی متغیر دلخواه خود مثلا متغیر token ذخیره کنید

کد php:
if ($command == "create")
{
$token $text;

file_put_contents (data/chat_id/Command.txt "none");در انتهای ساختار فوق حتما مقدار متغیر command را از مقدار create ب مقدار دیگری مانند none تغیر دهید تا ربات این عمل را در ارسال های بعدی مجددا تکرار نکند.

بهترین کانال آموزش برنامه نویسی  ربات تلگرام: hbportalbot@